Związek Nauczycielstwa Polskiego jest posiadającą osobowość prawną organizacją związkową działającą w oparciu o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz Statut ZNP.

Rozpoczęcie działalności związkowej w danej szkole lub placówce oświatowej warunkowane jest utworzeniem w niej ogniska ZNP. Ognisko na naszym terenie powstaje na mocy uchwały Zarządu Oddziału ZNP w Giżycku. Wniosek w tej sprawie do Zarządu Oddziału może złożyć każdy z pracowników szkoły lub placówki oświatowej nieobjętej działaniem ZNP.

Utworzenie ogniska możliwie jest w przypadku, gdy akces do ZNP zadeklaruje co najmniej jeden pracownik zatrudniony w danej szkole lub placówce oświatowej.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Zarządu Oddziału.